MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (HOSE)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 44,230,734,372 45,380,034,001 65,806,222,571 40,752,593,359
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 44,230,734,372 45,380,034,001 65,806,222,571 40,752,593,359
4. Giá vốn hàng bán 32,847,388,733 31,704,454,904 48,963,116,484 29,679,581,523
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 11,383,345,639 13,675,579,097 16,843,106,087 11,073,011,836
6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,520,891,099 642,409,459 2,323,527,268 512,753,803
7. Chi phí tài chính 81,767,086
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 1,526,979,802 1,505,456,744 2,216,722,589 1,458,007,967
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,472,311,895 4,823,810,928 5,637,762,258 4,120,823,471
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 7,823,177,955 7,988,720,884 11,312,148,508 6,006,934,201
12. Thu nhập khác 272,727,273
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 272,727,273
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 8,095,905,228 7,988,720,884 11,312,148,508 6,006,934,201
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,649,435,833 1,963,049,355 2,268,841,826 1,244,862,840
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 6,446,469,395 6,025,671,529 9,043,306,682 4,762,071,361
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 6,446,469,395 6,025,671,529 9,043,306,682 4,762,071,361
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 520 486 730 384
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.