MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,516,417,427,451 1,199,654,903,043 2,133,523,032,152 2,298,837,299,665
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 47,924,700,980 26,995,096,604 55,173,900,136 38,965,532,824
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 2,468,492,726,471 1,172,659,806,439 2,078,349,132,016 2,259,871,766,841
4. Giá vốn hàng bán 1,844,731,692,256 926,867,037,882 1,547,521,208,293 1,670,201,087,169
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 623,761,034,215 245,792,768,557 530,827,923,723 589,670,679,672
6. Doanh thu hoạt động tài chính 57,112,572,812 45,235,173,958 57,828,128,681 58,727,156,947
7. Chi phí tài chính 2,072,959,019 2,494,074,545 1,633,574,921 944,663,334
- Trong đó: Chi phí lãi vay 930,549,174 2,416,346,990 1,555,270,587 865,892,816
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 3,126,599,195 354,048,391 4,852,253,025 6,442,498,636
9. Chi phí bán hàng 422,573,113,581 204,789,245,294 236,730,539,065 392,624,149,140
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 194,714,632,425 85,336,740,163 130,185,551,378 123,256,635,826
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 64,639,501,197 -1,238,069,096 224,958,640,065 138,014,886,955
12. Thu nhập khác 32,668,522,105 7,451,752,307 5,068,033,573 6,108,707,837
13. Chi phí khác 1,129,192,338 1,152,481,931 1,058,730,370 1,741,099,724
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 31,539,329,767 6,299,270,376 4,009,303,203 4,367,608,113
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 96,178,830,964 5,061,201,280 228,967,943,268 142,382,495,068
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 46,527,848,111 6,096,188,231 37,672,218,976 36,253,572,124
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -2,021,853,726 2,692,231,017 2,928,074,241 -616,535,813
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 51,672,836,579 -3,727,217,968 188,367,650,051 106,745,458,757
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 55,937,591,114 11,434,948,065 176,325,239,335 90,402,240,974
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát -4,264,754,535 -15,162,166,033 12,042,410,716 16,343,217,783
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 141 49 761 390
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 141 49 761 390
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.