MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 11,769,610,531 8,608,119,545 30,892,360,107 32,157,513,983
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 35,737,400 2,124,364 2,717,280 3,085,360
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 11,733,873,131 8,605,995,181 30,889,642,827 32,154,428,623
4. Giá vốn hàng bán 8,200,291,165 4,812,742,167 24,078,192,975 23,031,860,909
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 3,533,581,966 3,793,253,014 6,811,449,852 9,122,567,714
6. Doanh thu hoạt động tài chính 92,582,934 66,167,295 92,834,613 287,184,131
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 1,371,037,527 2,526,723,558 3,758,741,644 3,661,372,503
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 364,194,766 762,198,035 1,124,864,706 956,749,421
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 1,890,932,607 570,498,716 2,020,678,115 4,791,629,921
12. Thu nhập khác 231,986,017 1,914,871 220,277,664 38,923,699
13. Chi phí khác 1,513,753,524 36,978,656 6,142,744 14,846,363
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -1,281,767,507 -35,063,785 214,134,920 24,077,336
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 609,165,100 535,434,931 2,234,813,035 4,815,707,257
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 137,716,871 144,216,287 486,594,199 974,667,400
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 471,448,229 391,218,644 1,748,218,836 3,841,039,857
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 471,448,229 391,218,644 1,748,218,836 3,841,039,857
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 149 554 1,216
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 149 554 1,216
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.