Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 482,148,376,148 565,994,279,162 1,460,115,745,957 1,549,521,770,577
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 38,619,796,976 66,377,606,038 84,532,469,790 121,394,739,829
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 44,500,000,000 885,924,580,000 909,933,249,500
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 438,876,260,100 451,261,558,360 470,753,409,457 483,860,798,580
4. Hàng tồn kho 2,670,262,108 1,988,223,225 15,914,499,008 23,494,176,727
5. Tài sản ngắn hạn khác 1,982,056,964 1,866,891,539 2,990,787,702 10,838,805,941
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 187,277,223,221 187,300,437,177 316,106,529,409 302,636,638,986
1. Các khoản phải thu dài hạn 1,893,357,970 1,843,727,147 2,040,136,947
2. Tài sản cố định 23,380,774,375 23,936,055,808 26,691,214,931 24,695,760,295
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn 153,925,000,000 153,925,000,000 153,925,000,000 153,925,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 8,078,090,876 7,595,654,222 133,450,177,531 124,015,878,691
     Tổng cộng tài sản 669,425,599,369 753,294,716,339 1,776,222,275,366 1,852,158,409,563
     I - NỢ PHẢI TRẢ 297,618,427,133 346,416,031,345 1,127,493,964,522 1,185,710,470,859
1. Nợ ngắn hạn 279,931,560,262 346,416,031,345 1,127,493,964,522 1,185,710,470,859
2. Nợ dài hạn 17,686,866,871
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 371,807,172,236 406,878,684,994 648,728,310,844 666,447,938,704
I. Vốn chủ sở hữu 371,807,172,236 406,878,684,994 648,728,310,844 666,447,938,704
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 669,425,599,369 753,294,716,339 1,776,222,275,366 1,852,158,409,563