Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2011
(Đã soát xét)
Quý 3-2011 Quý 4-2011 Quý 1-2012 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 46,509,016,275 31,665,587,147 43,180,125,690 40,480,362,016
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 46,509,016,275 31,665,587,147 43,180,125,690 40,480,362,016
   4. Giá vốn hàng bán 34,859,334,801 24,502,923,619 37,741,071,855 33,735,626,330
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 11,649,681,474 7,162,663,528 5,439,053,835 6,744,735,686
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 38,079,495 8,559,648 1,005,795,073 13,119,612
   7. Chi phí tài chính 3,419,524,819 2,642,526,527 2,763,596,339 2,352,273,668
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 3,302,390,761 631,471,168 498,968,768 2,253,199,009
   8. Chi phí bán hàng
   9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,029,739,866 2,661,378,880 2,626,071,835 2,470,367,648
   10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3,238,496,284 1,867,317,769 1,055,180,734 1,935,213,982
   11. Thu nhập khác 85,132,657 217,527,260 96,546,533 42,124,135
   12. Chi phí khác 6,723,900 6,613,600 2,076,845
   13. Lợi nhuận khác 81,413,281 210,803,360 89,932,933 40,047,290
   14. Phần lãi (lỗ thuần) trong công ty liên doanh/liên kết
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3,319,909,565 2,078,121,129 1,145,113,667 1,975,261,272
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 829,977,391 519,530,282 286,278,417 493,815,318
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,489,932,174 1,558,590,847 858,835,250 1,481,445,954
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 459,906,276 793,314,308
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 2,489,932,174 1,558,590,847 398,928,974 688,131,646
   17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 779 429 741
   18. Cổ tức
   19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu