Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 986,243,164,950 920,900,844,475 989,105,230,007 1,066,343,721,699
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 104,805,415,521 100,861,941,387 64,007,528,760 66,126,523,828
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,780,000,000 2,780,000,000 2,869,203,726 19,028,819,726
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 609,432,012,515 604,929,202,024 840,821,969,454 873,325,528,807
4. Hàng tồn kho 262,525,555,079 210,000,174,499 78,973,180,562 99,767,123,512
5. Tài sản ngắn hạn khác 6,700,181,835 2,329,526,565 2,433,347,505 8,095,725,826
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 158,916,055,229 104,284,511,443 214,813,500,690 245,174,658,145
1. Các khoản phải thu dài hạn 617,653,275 617,653,275 617,653,275 617,653,275
2. Tài sản cố định 12,479,948,073 11,395,894,128 11,541,614,310 17,666,443,240
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 13,140,099,614 13,140,099,614 19,941,770,759 13,140,099,614
5. Đầu tư tài chính dài hạn 127,062,530,000 73,667,530,000 177,247,530,000 208,294,490,623
6. Tài sản dài hạn khác 5,615,824,267 5,463,334,426 5,464,932,346 5,455,971,393
     Tổng cộng tài sản 1,145,159,220,179 1,025,185,355,918 1,203,918,730,697 1,311,518,379,844
     I - NỢ PHẢI TRẢ 970,254,195,081 848,262,192,836 933,993,224,869 1,049,044,321,460
1. Nợ ngắn hạn 970,214,212,581 848,222,210,336 933,953,242,369 1,049,004,338,960
2. Nợ dài hạn 39,982,500 39,982,500 39,982,500 39,982,500
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 174,905,025,098 176,923,163,082 269,925,505,828 262,474,058,384
I. Vốn chủ sở hữu 174,905,025,098 176,923,163,082 269,925,505,828 262,474,058,384
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,145,159,220,179 1,025,185,355,918 1,203,918,730,697 1,311,518,379,844