Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 389,798,905,175 411,259,181,169 398,246,367,070 429,768,626,427
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 18,704,616,965 17,858,412,280 14,868,539,506 21,685,535,658
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,987,069,322 3,018,988,613 3,018,988,613 2,060,820,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 165,455,619,097 179,959,899,211 175,258,606,534 206,938,632,252
4. Hàng tồn kho 193,807,454,455 199,393,452,642 196,323,395,289 189,077,421,416
5. Tài sản ngắn hạn khác 8,844,145,336 11,028,428,423 8,776,837,128 10,006,217,101
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 171,261,382,517 175,025,200,496 200,964,762,733 175,064,195,319
1. Các khoản phải thu dài hạn 10,844,419,184 13,150,287,533 33,959,614,412 10,551,284,145
2. Tài sản cố định 130,461,638,711 134,066,697,144 136,743,073,458 132,531,562,205
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 9,241,086,992 5,379,133,351 8,572,180,271 12,213,858,643
5. Đầu tư tài chính dài hạn 5,319,850,000 10,319,850,000 10,309,850,000 10,309,850,000
6. Tài sản dài hạn khác 15,394,387,630 12,109,232,468 11,380,044,592 9,457,640,326
     Tổng cộng tài sản 561,060,287,692 586,284,381,665 599,211,129,803 604,832,821,746
     I - NỢ PHẢI TRẢ 351,622,356,735 370,172,133,857 381,187,643,124 378,668,352,390
1. Nợ ngắn hạn 329,474,258,001 359,216,340,897 362,786,477,050 353,237,712,690
2. Nợ dài hạn 22,148,098,734 10,955,792,960 18,401,166,074 25,430,639,700
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 209,437,930,957 216,112,247,808 218,023,486,679 226,164,469,356
I. Vốn chủ sở hữu 209,437,930,957 216,112,247,808 218,023,486,679 226,164,469,356
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 561,060,287,692 586,284,381,665 599,211,129,803 604,832,821,746