MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý ForEC Quý SStyle Quý Chart Quý 3-2022 Tăng trưởng
1- Thu phí bảo hiểm gốc     
2- Thu phí nhận tái bảo hiểm     
3- Các khoản giảm trừ     
4. Tăng (giảm) dự phòng phí, dự phòng toán học     
5. Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm     
6. Thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm     
7. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm     
8. Chi bồi thường Bảo hiểm gốc, trả tiền bảo hiểm     
9. Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm     
10. Các khoản giảm trừ     
11. Bồi thường thuộc phần trách nhiệm giữ lại     
12. Chi bồi thường từ dự phòng dao động lớn     
13. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường     
14. Số trích dự phòng dao động lớn trong năm     
15. Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm     
16. Dự phòng thuế nhà thầu nước ngoài     
17. Tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm     
18. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm     
19. Tăng (giảm) lợi nhuận do chênh lệch tỉ giá     
20. Chi phí bán hàng     
21. Chi phí quản lý doanh nghiệp     
22. Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm     
23. Doanh thu hoạt động tài chính     
24. Chi hoạt động tài chính     
25. Lợi nhuận hoạt động tài chính     
26. Thu nhập hoạt động khác     
27. Chi phí hoạt động khác     
28. Lợi nhuận hoạt động khác     
29. Tổng lợi nhuận kế toán     
30. Các khoản điều chỉnh tăng (giảm) lợi nhuận để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN     
31. Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp     
32. Dự phòng đảm bảo cân đối     
33. Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp     
34. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp     
35. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp     
36. Lợi ích cổ đông thiểu số     
37. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ     
Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết     
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành     
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại     
Lãi cơ bản trên cổ phiếu     
Lãi suy giản trên cổ phiếu     
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.