MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý ForEC Quý SStyle Quý Chart Quý 3-2022 Tăng trưởng
1. TÀI SẢN     
2. A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn     
3. I. Tiền     
8. II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn     
12. III. Các khoản phải thu     
20. IV. Hàng tồn kho     
23. V. Tài sản ngắn hạn khác     
31. VI. Chi sự nghiệp     
34. B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn     
35. I. Các khoản phải thu dài hạn     
41. II. Tài sản cố định     
51. III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang     
52. IV. Bất động sản đầu tư     
55. V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn     
61. VI. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn     
66. TỔNG CỘNG TÀI SẢN     
67. NGUỒN VỐN     
68. A. NỢ PHẢI TRẢ     
69. I. Nợ ngắn hạn     
80. II. Nợ dài hạn     
85. III. Dự phòng nghiệp vụ     
92. IV. Nợ khác     
96. B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU     
97. I. Vốn chủ sở hữu     
110. II. Nguồn kinh phí, quỹ khác     
119. C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ     
120. TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN     
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.