tin mới

MICROSOFTCông ty TNHH Microsoft Việt Nam

Microsoft Việt Nam hiện nay là một trong những thành viên của Microsoft có tốc độ mở rộng nhanh nhất tại khu vực Châu Á. Từ khi mở văn phòng tại Hà Nội vào tháng 1 năm 1996, hoạt động kinh doanh của Công ty đã mở rộng không ngừng và vào tháng 7 năm 2007, Công ty đã mở văn phòng tại tp. Hồ Chí Minh.Trọng tâm của Microsoft tại Việt Nam là hợp tác chặt chẽ với chính phủ nhằm cải cách giáo dục, thúc đẩy quá trình đổi mới tại quốc gia này và nâng cao năng lực CNTT của chính phủ.

Giới thiệu

Loại hình
Trụ sở chính
Sản phẩm

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát