Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2016 Quý 1-2017 Quý 2-2017 Quý 3-2017 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 648,565,328,501 642,336,896,468
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 156,766,291,176 159,580,888,630
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 434,068,033,333 438,546,450,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 57,225,368,001 43,922,737,408
4. Hàng tồn kho 505,635,991 286,820,430
5. Tài sản ngắn hạn khác
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 385,997,771,718 382,580,709,870
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 10,131,714,240 9,534,773,787
3. Bất động sản đầu tư 54,131,417,402 53,361,141,356
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn 290,646,705,597 290,646,705,597
6. Tài sản dài hạn khác 31,087,934,479 29,038,089,130
     Tổng cộng tài sản 1,034,563,100,219 1,024,917,606,338
     I - NỢ PHẢI TRẢ 195,382,349,458 177,236,400,930
1. Nợ ngắn hạn 195,382,349,458 177,236,400,930
2. Nợ dài hạn
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 839,180,750,761 847,681,205,408
I. Vốn chủ sở hữu 839,180,750,761 847,681,205,408
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,034,563,100,219 1,024,917,606,338