Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7,140,707,309 4,061,823,400 5,095,887,239 5,522,443,802
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 7,140,707,309 4,061,823,400 5,095,887,239 5,522,443,802
   4. Giá vốn hàng bán 6,135,852,349 4,016,453,890 4,182,876,531 4,570,743,911
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,004,854,960 45,369,510 913,010,708 951,699,891
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 68,814,134 9,795,994 568,496 17,156
   7. Chi phí tài chính 236,005,848 99,913,282 59,268,419
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 236,005,848 99,913,282 59,268,419
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 11,363,393 423,303
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,227,588,764 1,267,785,221 1,319,692,845 1,181,581,475
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -401,288,911 -1,312,956,302 -465,382,060 -229,864,428
   12. Thu nhập khác 18,457,152 31,636,363 18,000,000 18,000,000
   13. Chi phí khác 1,389,006 7,341,118 1,912,720 701,781
   14. Lợi nhuận khác 17,068,146 24,295,245 16,087,280 17,298,219
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -384,220,765 -1,288,661,057 -449,294,780 -212,566,209
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành -34,276,772
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -349,943,993 -1,288,661,057 -449,294,780 -212,566,209
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -349,943,993 -1,288,661,057 -449,294,780 -212,566,209
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -232 -853 -297 -141
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức