Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018
(01/01/2018)
(01/01 - 31/03)
Quý 4-2018
(01/04/2018)
(01/04 - 30/06)
Quý 1-2019
(01/07/2018)
(01/07 - 30/09)
Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 583,717,307,956 693,036,406,613 775,440,767,183 561,761,485,875
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 5,779,706,775 1,968,885,309 696,847,076 7,348,798,930
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 448,852,186,114 305,286,137,107 326,379,434,894 266,443,651,087
4. Hàng tồn kho 109,747,581,110 373,308,997,883 436,569,942,078 282,906,437,480
5. Tài sản ngắn hạn khác 19,337,833,957 12,472,386,314 11,794,543,135 5,062,598,378
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 462,699,817,648 610,334,629,365 630,219,188,304 632,289,410,738
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 406,906,624,469 539,966,692,670 564,637,488,858 565,429,622,109
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 52,696,357,726 66,878,373,491 63,321,032,780 64,599,121,964
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 3,096,835,453 3,489,563,204 2,260,666,666 2,260,666,665
     Tổng cộng tài sản 1,046,417,125,604 1,303,371,035,978 1,405,659,955,487 1,194,050,896,613
     I - NỢ PHẢI TRẢ 626,512,930,807 840,502,335,031 927,457,282,806 694,597,294,790
1. Nợ ngắn hạn 322,025,599,056 526,570,513,438 618,925,461,213 433,115,473,197
2. Nợ dài hạn 304,487,331,751 313,931,821,593 308,531,821,593 261,481,821,593
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 419,904,194,797 462,868,700,947 478,202,672,681 499,453,601,823
I. Vốn chủ sở hữu 419,904,194,797 462,868,700,947 478,202,672,681 499,453,601,823
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,046,417,125,604 1,303,371,035,978 1,405,659,955,487 1,194,050,896,613