Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9,671,712,846 9,066,435,241 7,711,370,047 4,982,275,379
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 33,928,500 75,647,600 94,348,000
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 9,637,784,346 8,990,787,641 7,617,022,047 4,982,275,379
   4. Giá vốn hàng bán 9,901,041,652 12,365,190,168 4,971,571,927 4,428,934,943
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -263,257,306 -3,374,402,527 2,645,450,120 553,340,436
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 16,054,399 251,426,628 2,185,163,324 212,746,927
   7. Chi phí tài chính 57,261,451 66,946,593,019 -3,746,353,527 -2,359,415,919
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 38,949,451 26,105,486 39,287,097 40,584,081
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,075,130,905 2,472,361,372 2,219,937,078 4,589,969,694
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -2,379,595,263 -72,541,930,290 6,357,029,893 -1,464,466,412
   12. Thu nhập khác 86,188,450 82,218,431 12,301,656
   13. Chi phí khác 95,000,000 1,548,052 274,177
   14. Lợi nhuận khác -95,000,000 84,640,398 82,218,431 12,027,479
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -2,474,595,263 -72,457,289,892 6,439,248,324 -1,452,438,933
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -11,208,497,592 -1,600,000,000
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -2,474,595,263 -61,248,792,300 6,439,248,324 147,561,067
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -2,474,595,263 -61,248,792,300 6,439,248,324 147,561,067
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức