Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 459,791,256,484
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 59,078,645,382
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 304,578,354,375
4. Hàng tồn kho 92,620,583,669
5. Tài sản ngắn hạn khác 3,513,673,058
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 196,393,214,950
1. Các khoản phải thu dài hạn 72,937,867,943
2. Tài sản cố định 82,327,747,754
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 3,170,794,688
5. Đầu tư tài chính dài hạn 6,116,820,310
6. Tài sản dài hạn khác 31,839,984,255
     Tổng cộng tài sản 656,184,471,434
     I - NỢ PHẢI TRẢ 531,230,411,432
1. Nợ ngắn hạn 516,141,876,247
2. Nợ dài hạn 15,088,535,185
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 124,954,060,002
I. Vốn chủ sở hữu 124,954,060,002
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 656,184,471,434