Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 67,969,727,814 61,449,519,233 72,881,679,863 81,988,811,960
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 4,973,714,471 19,699,426,552 17,988,026,926 28,250,689,635
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 10,000,000,000 10,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 37,630,303,468 18,973,487,833 42,148,077,811 39,934,350,347
4. Hàng tồn kho 13,287,308,910 11,655,988,852 11,950,216,279 12,852,673,242
5. Tài sản ngắn hạn khác 2,078,400,965 1,120,615,996 795,358,847 951,098,736
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 190,127,144,338 185,411,676,067 181,827,402,200 177,737,567,688
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 148,851,090,421 149,502,211,042 146,825,090,734 147,606,349,649
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 9,848,670,429 11,580,095,945 13,230,022,996 12,021,546,372
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 31,427,383,488 24,329,369,080 21,772,288,470 18,109,671,667
     Tổng cộng tài sản 258,096,872,152 246,861,195,300 254,709,082,063 259,726,379,648
     I - NỢ PHẢI TRẢ 98,730,911,534 84,231,772,017 88,511,134,270 101,118,078,701
1. Nợ ngắn hạn 98,168,495,906 83,299,356,389 87,658,718,642 100,295,663,073
2. Nợ dài hạn 562,415,628 932,415,628 852,415,628 822,415,628
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 159,365,960,618 162,629,423,283 166,197,947,793 158,608,300,947
I. Vốn chủ sở hữu 159,365,960,618 162,629,423,283 166,197,947,793 158,608,300,947
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 258,096,872,152 246,861,195,300 254,709,082,063 259,726,379,648