Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2016 Quý 3-2016 Quý 4-2016 Quý 1-2017 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 610,549,021,605 556,268,668,822 611,936,109,253 556,159,739,389
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 48,433,065,315 75,195,893,181 30,979,305,659 23,495,928,870
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 257,166,744,012 189,326,301,212 267,296,611,238 228,048,374,013
4. Hàng tồn kho 304,544,468,093 291,286,927,497 313,454,144,454 304,109,388,604
5. Tài sản ngắn hạn khác 404,744,185 459,546,932 206,047,902 506,047,902
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 169,536,438,439 171,434,955,230 172,673,870,508 164,791,317,381
1. Các khoản phải thu dài hạn 2,781,148,991 2,749,648,991 2,598,971,673 2,598,971,673
2. Tài sản cố định 137,550,867,111 132,653,123,073 147,296,220,290 141,919,570,849
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 6,317,716,358 11,497,875,784 3,924,980,085 4,091,761,903
5. Đầu tư tài chính dài hạn 5,500,000,000 5,500,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 17,386,705,979 19,034,307,382 18,853,698,460 16,181,012,956
     Tổng cộng tài sản 780,085,460,044 727,703,624,052 784,609,979,761 720,951,056,770
     I - NỢ PHẢI TRẢ 644,185,935,455 588,434,179,350 633,226,207,612 566,522,282,346
1. Nợ ngắn hạn 606,601,432,098 553,830,714,645 598,790,484,814 537,024,773,072
2. Nợ dài hạn 37,584,503,357 34,603,464,705 34,435,722,798 29,497,509,274
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 135,899,524,589 139,269,444,702 151,383,772,149 154,428,774,424
I. Vốn chủ sở hữu 135,899,524,589 139,269,444,702 151,383,772,149 154,428,774,424
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 780,085,460,044 727,703,624,052 784,609,979,761 720,951,056,770