Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Lilama 10 (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 235,463,829,278 253,301,100,008 218,099,388,251 203,049,834,938
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 235,463,829,278 253,301,100,008 218,099,388,251 203,049,834,938
   4. Giá vốn hàng bán 225,889,266,892 247,635,530,669 207,349,743,963 194,438,237,403
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 9,574,562,386 5,665,569,339 10,749,644,288 8,611,597,535
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 50,610,398 190,834,150 60,712,025 153,942,528
   7. Chi phí tài chính 3,920,846,300 2,118,581,731 5,843,891,074 1,193,322,804
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 2,429,273,937 2,118,581,731 1,856,200,743 1,193,322,804
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 906,165,822 3,061,664,233 4,760,215,826 3,719,832,876
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4,798,160,662 676,157,525 206,249,413 3,852,384,383
   12. Thu nhập khác 519,236,592 4,699,372,849 4,313,443,411 11
   13. Chi phí khác 2,333,198 38,502 88,585,386 2,528,361
   14. Lợi nhuận khác 516,903,394 4,699,334,347 4,224,858,025 -2,528,350
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,315,064,056 5,375,491,872 4,431,107,438 3,849,856,033
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,365,422,675 1,228,525,141 1,629,293,040 771,785,607
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,949,641,381 4,146,966,731 2,801,814,398 3,078,070,426
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 3,949,641,381 4,146,966,731 2,801,814,398 3,078,070,426
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 403 424 286 314
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức