Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Lilama 10 (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2016 Quý 1-2017 Quý 2-2017 Quý 3-2017 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 982,956,841,693 834,717,072,514 905,132,954,371 845,330,791,539
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 69,121,851,937 86,469,768,450 86,057,432,646 87,374,477,019
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 370,717,027,586 411,233,360,338 443,803,003,874 463,352,763,655
4. Hàng tồn kho 515,645,014,848 327,023,052,450 369,210,170,310 291,689,696,330
5. Tài sản ngắn hạn khác 27,472,947,322 9,990,891,276 6,062,347,541 2,913,854,535
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 293,394,159,240 292,721,974,812 289,802,520,897 283,294,159,820
1. Các khoản phải thu dài hạn 2,447,000,000 2,447,000,000 2,447,000,000 2,347,000,000
2. Tài sản cố định 174,460,168,440 167,949,708,008 162,513,255,146 156,284,841,323
3. Bất động sản đầu tư 79,648,360,818 78,359,986,822 77,071,671,568 75,783,356,314
4. Tài sản dở dang dài hạn 1,108,368,000
5. Đầu tư tài chính dài hạn 26,280,793,625 26,280,793,625 26,280,793,625 26,280,793,625
6. Tài sản dài hạn khác 10,557,836,357 17,684,486,357 21,489,800,558 21,489,800,558
     Tổng cộng tài sản 1,276,351,000,933 1,127,439,047,326 1,194,935,475,268 1,128,624,951,359
     I - NỢ PHẢI TRẢ 1,048,260,236,415 890,947,849,868 970,515,231,207 897,354,039,789
1. Nợ ngắn hạn 612,925,096,715 482,749,717,665 607,474,923,071 551,117,313,455
2. Nợ dài hạn 435,335,139,700 408,198,132,203 363,040,308,136 346,236,726,334
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 228,090,764,518 236,491,197,458 224,420,244,061 231,270,911,570
I. Vốn chủ sở hữu 228,090,764,518 236,491,197,458 224,420,244,061 231,270,911,570
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,276,351,000,933 1,127,439,047,326 1,194,935,475,268 1,128,624,951,359