Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 458,964,043,435 404,165,578,781 427,370,643,826
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 458,964,043,435 404,165,578,781 427,370,643,826
   4. Giá vốn hàng bán 407,892,831,931 363,308,395,456 372,597,027,429
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 51,071,211,504 40,857,183,325 54,773,616,397
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 406,039,944 1,120,476,050 314,497,045
   7. Chi phí tài chính 6,115,010,208 4,560,406,876 5,419,411,078
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 5,972,022,015 4,560,406,876 4,639,334,199
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 17,241,442,664 19,032,726,263 28,875,639,033
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 18,482,827,535 18,220,750,207 20,695,613,151
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9,637,971,041 163,776,029 97,450,180
   12. Thu nhập khác 541,783,064 155,959,795 274,701,021
   13. Chi phí khác 3,257,403
   14. Lợi nhuận khác 538,525,661 155,959,795 274,701,021
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 10,176,496,702 319,735,824 372,151,201
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 103,178,394
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 2,073,122,297 -140,601,648
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 8,103,374,405 319,735,824 409,574,455
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 8,103,374,405 319,735,824 409,574,455
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 117 05 06
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức