Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,285,268,742,000 1,068,650,695,000 890,596,737,000 339,896,516,000
   4. Giá vốn hàng bán 672,788,590,000 467,423,306,000 689,273,537,000 243,894,818,000
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 612,480,152,000 601,227,389,000 201,323,200,000 96,001,698,000
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 3,918,032,000 16,580,406,000 30,799,691,000 13,078,790,000
   7. Chi phí tài chính 247,880,483,000 231,016,862,000 148,267,780,000 187,713,933,000
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 182,020,764,000 172,649,016,000 140,608,139,000 167,402,500,000
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 2,923,250,000 1,420,333,000 6,924,896,000 4,890,922,000
   9. Chi phí bán hàng 41,862,660,000 42,255,693,000 42,021,935,000 37,233,711,000
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 215,220,502,000 152,096,404,000 220,511,308,000 136,379,846,000
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 114,357,789,000 193,859,169,000 -171,753,236,000 -247,356,080,000
   12. Thu nhập khác 4,820,645,000 7,217,974,000 2,350,358,000 198,112,493,000
   13. Chi phí khác 65,995,880,000 419,920,295,000 176,267,831,000 40,991,849,000
   14. Lợi nhuận khác -61,175,235,000 -412,702,321,000 -173,917,473,000 157,120,644,000
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 53,182,554,000 -218,843,152,000 -345,670,709,000 -90,235,436,000
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành -2,714,466,000 2,115,306,000 321,221,000 310,030,000
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 10,116,702,000 6,579,815,000 8,043,246,000 8,454,708,000
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 45,780,318,000 -227,538,273,000 -354,035,176,000 -99,000,174,000
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 3,318,460,000 -2,748,658,000 -1,046,299,000 -853,469,000
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 42,461,858,000 -224,789,615,000 -352,988,877,000 -98,146,705,000
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 48 -253 -398 -111
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 40 -253 -398 -111
   21. Cổ tức