Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,281,794,944,302 1,177,495,895,764 1,299,903,573,300 1,379,768,576,065
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 96,537,625,915 78,323,989,622 83,927,333,026 82,588,845,718
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4,194,023,884 4,194,017,684 4,194,191,284 9,544,073,484
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 335,842,481,323 422,031,534,813 559,719,808,248 624,675,485,177
4. Hàng tồn kho 844,277,463,240 671,648,684,999 650,516,662,333 659,840,195,893
5. Tài sản ngắn hạn khác 943,349,940 1,297,668,646 1,545,578,409 3,119,975,793
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 116,856,450,048 310,865,861,402 338,615,864,752 336,876,109,024
1. Các khoản phải thu dài hạn 23,250,000,000 23,250,000,000
2. Tài sản cố định 46,494,413,926 45,277,351,815 44,740,149,377 43,620,061,898
3. Bất động sản đầu tư 41,540,456,201 41,277,771,670 41,015,087,139 45,009,763,320
4. Tài sản dở dang dài hạn 195,841,270,201 200,114,292,914 200,312,405,851
5. Đầu tư tài chính dài hạn 24,571,860,478 24,573,887,091 26,329,361,352 21,533,009,600
6. Tài sản dài hạn khác 4,249,719,443 3,895,580,625 3,166,973,970 3,150,868,355
     Tổng cộng tài sản 1,398,651,394,350 1,488,361,757,166 1,638,519,438,052 1,716,644,685,089
     I - NỢ PHẢI TRẢ 657,110,783,792 743,454,810,512 835,717,321,933 908,182,754,610
1. Nợ ngắn hạn 304,913,177,724 374,009,347,923 533,988,958,716 499,746,306,522
2. Nợ dài hạn 352,197,606,068 369,445,462,589 301,728,363,217 408,436,448,088
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 741,540,610,558 744,906,946,654 802,802,116,119 808,461,930,479
I. Vốn chủ sở hữu 741,540,610,558 744,906,946,654 802,802,116,119 808,461,930,479
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,398,651,394,350 1,488,361,757,166 1,638,519,438,052 1,716,644,685,089