Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,894,263,688,000
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,894,263,688,000 1,520,609,191,000 1,042,773,432,000 410,223,705,000
   4. Giá vốn hàng bán 921,176,001,000 658,396,633,000 818,856,495,000 324,847,356,000
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 973,087,687,000 862,212,558,000 223,916,937,000 85,376,349,000
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 172,511,322,000 740,394,810,000 210,914,640,000 198,501,484,000
   7. Chi phí tài chính 488,823,820,000 442,665,687,000 318,627,212,000 360,171,807,000
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 429,046,666,000 407,529,415,000 326,116,098,000 328,353,118,000
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 1,517,612,000 50,714,031,000 27,466,668,000 28,994,861,000
   9. Chi phí bán hàng 56,429,948,000 50,524,467,000 47,538,707,000 38,489,276,000
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 354,836,597,000 212,467,198,000 291,322,539,000 166,214,564,000
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 247,026,256,000 947,664,047,000 -195,190,213,000 -252,002,953,000
   12. Thu nhập khác 7,363,219,000 7,310,593,000 32,208,387,000 341,766,157,000
   13. Chi phí khác 141,740,728,000 562,542,451,000 181,447,153,000 69,443,726,000
   14. Lợi nhuận khác -134,377,509,000 -555,231,858,000 -149,238,766,000 272,322,431,000
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 112,648,747,000 392,432,189,000 -344,428,979,000 20,319,478,000
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành -2,316,751,000 6,531,690,000 585,040,000 529,412,000
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 31,608,169,000 8,258,728,000 33,196,751,000 -1,711,070,000
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 83,357,329,000 377,641,771,000 -378,210,770,000 21,501,136,000
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 97,029,084,000 -25,535,237,000 -124,923,581,000 -14,668,478,000
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -13,671,755,000 403,177,008,000 -253,287,189,000 36,169,614,000
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -15 435 -273 39
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu -15 435 -273 39
   21. Cổ tức