Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 15,831,796,216 17,930,473,232 21,840,969,261 14,592,135,922
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 105,970,447 92,914,154
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 15,831,796,216 17,930,473,232 21,734,998,814 14,499,221,768
   4. Giá vốn hàng bán 10,387,061,920 12,326,232,126 11,753,060,709 9,501,284,913
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 5,444,734,296 5,604,241,106 9,981,938,105 4,997,936,855
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 224,720,020 26,727,286 365,169,418 56,789,250
   7. Chi phí tài chính 572,420,292 572,400,000 649,328,610 466,323,505
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 572,400,000 572,400,000 529,249,315 356,108,219
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 2,601,160,985 2,059,022,051 3,914,551,763 1,269,273,111
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,101,281,830 2,333,465,375 2,790,460,359 1,516,481,992
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 394,591,209 666,080,966 2,992,766,791 1,802,647,497
   12. Thu nhập khác 1,801,827
   13. Chi phí khác 23,444,852 7,000,000 7,774
   14. Lợi nhuận khác -23,444,852 -7,000,000 1,794,053
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 371,146,357 659,080,966 2,994,560,844 1,802,647,497
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 79,518,242 138,216,194 603,453,357 362,023,499
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 291,628,115 520,864,772 2,391,107,487 1,440,623,998
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 291,628,115 520,864,772 2,391,107,487 1,440,623,998
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 130 233 1,069 644
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 130 233 1,069 644
   21. Cổ tức