Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Quý 3-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 15,323,459,276,998 13,541,501,079,659 14,117,402,048,913 13,393,155,679,969
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 552,833,230,980 596,751,116,728 750,284,929,448 963,048,150,250
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3,907,058,000,000 3,873,058,000,000 3,665,561,000,000 3,012,198,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 9,053,952,559,022 7,073,304,564,827 7,814,726,221,800 7,672,251,323,471
4. Hàng tồn kho 1,443,523,976,605 1,541,867,122,419 1,411,386,012,360 1,515,655,627,199
5. Tài sản ngắn hạn khác 366,091,510,391 456,520,275,685 475,443,885,305 230,002,579,049
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 1,499,602,669,344 1,520,328,779,574 1,480,717,600,095 1,594,301,925,661
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 743,708,162,486 748,369,275,669 754,761,326,165 894,011,181,269
3. Bất động sản đầu tư 52,358,883,694 51,670,002,087 50,981,120,479 50,292,238,872
4. Tài sản dở dang dài hạn 1,005,828,500 2,005,816,100 2,399,408,356 3,314,432,616
5. Đầu tư tài chính dài hạn 350,744,031,635 411,436,242,209 401,738,381,547 407,620,043,264
6. Tài sản dài hạn khác 351,785,763,029 306,847,443,509 270,837,363,548 239,064,029,640
     Tổng cộng tài sản 16,823,061,946,342 15,061,829,859,233 15,598,119,649,008 14,987,457,605,630
     I - NỢ PHẢI TRẢ 8,860,568,747,448 6,860,189,434,561 7,577,320,640,165 6,761,426,914,834
1. Nợ ngắn hạn 8,851,372,781,946 6,850,993,469,059 7,568,124,674,663 6,752,408,438,332
2. Nợ dài hạn 9,195,965,502 9,195,965,502 9,195,965,502 9,018,476,502
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 7,962,493,198,894 8,201,640,424,672 8,020,799,008,843 8,226,030,690,796
I. Vốn chủ sở hữu 7,962,493,198,894 8,201,640,424,672 8,020,799,008,843 8,226,030,690,796
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 16,823,061,946,342 15,061,829,859,233 15,598,119,649,008 14,987,457,605,630