Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 46,113,676,965 37,969,148,507 33,344,241,351 38,968,533,897
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 46,113,676,965 37,969,148,507 33,344,241,351 38,968,533,897
   4. Giá vốn hàng bán 28,811,085,233 24,629,179,703 20,134,897,537 24,301,253,136
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 17,302,591,732 13,339,968,804 13,209,343,814 14,667,280,761
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 143,575,594 629,468,205 368,288,442 722,886,141
   7. Chi phí tài chính 1,989,616,667 1,878,083,333 1,814,275,000 1,819,312,500
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 1,989,616,667 1,878,083,333 1,814,275,000 1,819,312,500
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 100,048,678 421,894,161 253,653,520 66,092,767
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 7,949,963,224 6,960,071,894 6,115,904,986 6,505,555,392
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7,406,538,757 4,709,387,621 5,393,798,750 6,999,206,243
   12. Thu nhập khác 19,345,273 309,388,000 6,618,000 253,547,944
   13. Chi phí khác 2,894,019 158,830,965 1,465,200
   14. Lợi nhuận khác 16,451,254 150,557,035 6,618,000 252,082,744
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 7,422,990,011 4,859,944,656 5,400,416,750 7,251,288,987
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,540,000,000 1,708,150,580 1,065,000,000 1,460,000,000
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -1,399,148 -1,399,148 -952,482 -952,483
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,884,389,159 3,153,193,224 4,336,369,232 5,792,241,470
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 134,125,125 227,425,713 43,627,320 217,614,708
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 5,750,264,034 2,925,767,511 4,292,741,912 5,574,626,762
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức