Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đầu tư BVG (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2015 2016 2017 2018 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 224,383,042,403 121,238,396,170 169,614,397,400 286,053,622,406
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 4,461,660 97,850,390 9,096,104 15,947,727
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 224,378,580,743 121,140,545,780 169,605,301,296 286,037,674,679
   4. Giá vốn hàng bán 182,671,869,276 101,000,794,278 143,125,950,822 232,518,346,183
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 41,706,711,467 20,139,751,502 26,479,350,474 53,519,328,496
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 6,278,061,635 3,300,545,606 72,692,088 286,736,361
   7. Chi phí tài chính 31,383,314,128 17,553,993,944 6,819,128,899 9,784,314,340
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 21,831,304,271 10,407,870,946 6,618,202,907 6,639,602,484
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết -2,308,643,167
   9. Chi phí bán hàng 2,067,153,042 1,461,157 4,927,319,054 24,250,277,097
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 23,150,649,328 12,660,790,631 13,197,074,791 32,166,871,965
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -10,924,986,563 -6,775,948,624 1,608,519,818 -12,395,398,545
   12. Thu nhập khác 1,572,296,972 2,471,850,839 421,558,062 25,166,929,216
   13. Chi phí khác 1,842,932,292 78,251,753 73,651,396 8,381,513,353
   14. Lợi nhuận khác -270,635,320 2,393,599,086 347,906,666 16,785,415,863
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -11,195,621,883 -4,382,349,538 1,956,426,484 4,390,017,318
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,650,881,977
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -11,195,621,883 -4,382,349,538 1,956,426,484 2,739,135,341
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 1,159,257,812 2,072,414 32,849,047 48,858,140
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -12,354,879,694 -4,384,421,952 1,923,577,437 2,690,277,201
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -1,267 -450 197 276
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức