Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 130,855,820,688 266,529,030,852 212,437,717,538 189,747,539,401
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 24,304,107,791 206,944,850,137 40,939,737,614 67,375,092,861
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 107,643,193,734 70,124,686,633
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 60,708,767,430 52,584,779,163 59,903,896,225 47,342,488,030
4. Hàng tồn kho 222,384,203 98,572,698 133,207,397 52,200,000
5. Tài sản ngắn hạn khác 45,620,561,264 6,900,828,854 3,817,682,568 4,853,071,877
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 696,802,236,585 759,576,732,253 780,799,475,331 802,283,342,213
1. Các khoản phải thu dài hạn 794,394,000 11,071,194,000 11,071,194,000 11,071,194,000
2. Tài sản cố định 90,295,240,665 86,902,432,675 85,472,520,653 167,733,121,743
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 515,288,481,387 573,522,226,492 598,271,239,143 536,946,506,941
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 90,424,120,533 88,080,879,086 85,984,521,535 86,532,519,529
     Tổng cộng tài sản 827,658,057,273 1,026,105,763,105 993,237,192,869 992,030,881,614
     I - NỢ PHẢI TRẢ 446,424,896,616 425,736,183,962 381,522,565,291 372,315,229,160
1. Nợ ngắn hạn 138,874,939,466 95,949,075,600 44,945,456,409 35,738,120,278
2. Nợ dài hạn 307,549,957,150 329,787,108,362 336,577,108,882 336,577,108,882
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 381,233,160,657 600,369,579,143 611,714,627,578 619,715,652,454
I. Vốn chủ sở hữu 381,233,160,657 600,369,579,143 611,714,627,578 619,715,652,454
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 827,658,057,273 1,026,105,763,105 993,237,192,869 992,030,881,614