MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VINASUGAR1Tổng Công ty Mía đường I - CTCP

Tổng Công ty Mía đường I tiền thân là Liên hiệp các xí nghiệp công nông nghiệp Mía đường I, được thành lập thep quyết định của Bộ trưởng Bộ công nghiệp. 

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Lịch sử hình thành và phát triển: 

Liên hiệp các xí nghiệp công nông nghiệp Mía đường I là tiền thân của Tổng công ty Mía đường I được thành lập theo quyết định số 651/CNTP-QĐ ngày 01/6/1982 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII “đến năm 2000 toàn quốc phải sản xuất được 1 triệu tấn đường”, thực hiện quyết định số 90-TTg ngày 7/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập các Tổng công ty “để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước và tăng cường quản lý Nhà nước”, ngày 29/12/1995, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyết định số 397-NN-TCCB/QĐ v/v thành lập Tổng công ty Mía đường I trên cơ sở tổ chức lại Liên hiệp các xí nghiệp công nông nghiệp Mía đường I.

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phâm bón, vật tư nông nghiệp, vật tư hóa chất.
- Dịch vụ khách hàng
- Xây lắp
- Sản phẩm sau đường
- Sản phẩm đường

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Bà Vũ Thị Huyền Đức

Bà Vũ Thị Huyền Đức

Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.