MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 07/03/2024, 00:00
HLC

 Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HNX)

Giá hiện tại: HLC 13.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HLC: 21.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLC của CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 22/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin. Địa chỉ: Số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, bao gồm:
1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
3. Đề xuất mức cổ tức năm 2024;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
5. Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc năm 2023; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Ban giám đốc năm 2024;
6. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024;
8. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán năm 2023;
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong năm 2023;
10. Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2024
11. Báo cáo hợp đồng giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua;
12. Thông qua Quy chế quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung);
13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Theo HNX

Các tin khác
HLC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
HLC: Ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2024
HLC: 19.6.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2023 (800 đ/cp)
HLC: 20.6.2024, chốt DS trả cổ tức năm 2023 (800 đ/cp)
HLC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
HLC: Báo cáo thường niên 2023
HLC: 22.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HLC: Giải trình liên quan đến BCTC năm 2023
HLC: 21.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HLC: CBTT v/v Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.