MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 08/03/2023, 14:39
DLT

 CTCP Du lịch và Thương mại – Vinacomin (UpCOM)

Giá hiện tại: DLT 16.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DLT: 23.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DLT của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 24/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Khách sạn Vân Long, 801 đường Trần Phú, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông công ty tại phiên họp thường niên năm 2023;
+ Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023;
+ Thông qua báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo Tài chính sau kiểm toán của Công ty năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành năm 2022;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+ Thông qua tờ trình kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị;
+ Các nội dung phát sinh khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.


Theo HNX

Các tin khác
DLT: Xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh
DLT: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2023
DLT: Ông Phạm Đăng Phú làm Chủ tịch HĐQT từ 5.9.2023
DLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DLT: Nghị quyết HĐQT v/v chấp thuận đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Trần Thế Thành
DLT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
DLT: 4.8.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
DLT: Nghị quyết HĐQT v/v chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường
DLT: 21.6.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp)
DLT: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.