MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 27/02/2024, 00:00
DCG

 Công ty cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu (UpCOM)

Giá hiện tại: DCG 18.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DCG: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCG của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Tổng Giám đốc, dự kiến mức chi cổ tức năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu – khu 6, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
          - Thời gian họp: Dự kiến 15/04/2024

Theo HNX

Các tin khác
DCG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DCG: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty mẹ
DCG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DCG: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DCG: 15.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DCG: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
DCG: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
DCG: 11.9.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp)
DCG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
DCG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.