MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (HOSE)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 118,074,269,532 141,939,445,729 159,096,621,767 156,613,549,409
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 784,337,500 882,023,130 39,777,440
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 117,289,932,032 141,057,422,599 159,056,844,327 156,613,549,409
4. Giá vốn hàng bán 84,431,393,006 100,543,877,676 115,175,564,358 107,785,604,699
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 32,858,539,026 40,513,544,923 43,881,279,969 48,827,944,710
6. Doanh thu hoạt động tài chính 458,485,104 532,837,957 1,388,380,408 628,258,215
7. Chi phí tài chính 3,642,167,822 5,082,066,381 4,533,823,335 7,347,007,705
- Trong đó: Chi phí lãi vay 3,456,013,655 3,662,781,289 4,191,490,535 5,080,534,140
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 24,073,697,420 30,403,710,942 34,202,743,361 35,991,378,975
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,135,704,052 1,600,462,926 2,316,112,885 2,058,390,132
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 4,465,454,836 3,960,142,631 4,216,980,796 4,059,426,113
12. Thu nhập khác 6,512 181,514 79,063 33,360
13. Chi phí khác 500,811 527,042 658,260 119,581,081
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -494,299 -345,528 -579,197 -119,547,721
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 4,464,960,537 3,959,797,103 4,216,401,599 3,939,878,392
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 893,006,583 797,903,962 845,839,401 865,063,480
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 3,571,953,954 3,161,893,141 3,370,562,198 3,074,814,912
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 3,572,026,332 3,161,935,519 3,370,562,198 3,074,814,912
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát -72,378 -42,378
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 250 221
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 250 221
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.