MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / CTCP Thủy điện Xuân Minh (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 18,379,618,322 9,355,188,039 17,319,308,524 18,904,249,261
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 18,379,618,322 9,355,188,039 17,319,308,524 18,904,249,261
4. Giá vốn hàng bán 7,152,700,001 7,602,837,525 6,924,780,936 7,373,532,030
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 11,226,918,321 1,752,350,514 10,394,527,588 11,530,717,231
6. Doanh thu hoạt động tài chính 777,049 662,557 405,609 429,891
7. Chi phí tài chính 6,893,205,879 6,180,293,571 5,152,197,822 4,579,650,298
- Trong đó: Chi phí lãi vay 6,893,205,879 6,180,293,571 5,152,197,822 4,579,650,298
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,161,625,876 1,131,238,639 1,424,981,485 1,546,376,779
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 3,172,863,615 -5,558,519,139 3,817,753,890 5,405,120,045
12. Thu nhập khác 203,795,415 30,000,000 233,477,739 30,000,000
13. Chi phí khác 170,199,409 160,262,502
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 33,596,006 30,000,000 73,215,237 30,000,000
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 3,206,459,621 -5,528,519,139 3,890,969,127 5,435,120,045
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 618,891,808 206,867,108
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 2,587,567,813 -5,528,519,139 3,684,102,019 5,435,120,045
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2,587,567,813 -5,528,519,139 5,435,120,045
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.