MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Đầu tư Xây dưng Dân dụng Hà Nội (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 53,143,619,045 22,535,381,982 146,007,684,626 44,485,356,406
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 53,143,619,045 22,535,381,982 146,007,684,626 44,485,356,406
4. Giá vốn hàng bán 46,896,564,532 21,203,951,835 131,836,789,676 37,831,066,712
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 6,247,054,513 1,331,430,147 14,170,894,950 6,654,289,694
6. Doanh thu hoạt động tài chính 3,362,137,456 2,363,072,938 3,915,684,373 1,001,452,785
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 16,500,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,968,021,218 3,129,063,045 7,134,927,411 3,248,204,729
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 2,641,170,751 548,940,040 10,951,651,912 4,407,537,750
12. Thu nhập khác 6,739,525,344 13,221,005,132 2,513,983,059 1,529,636,542
13. Chi phí khác 3,296,728,362 2,888,996,688 2,288,018,444 1,899,787,768
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 3,442,796,982 10,332,008,444 225,964,615 -370,151,226
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 6,083,967,733 10,880,948,484 11,177,616,527 4,037,386,524
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,216,793,547 2,176,189,697 2,274,461,585 807,477,305
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 4,867,174,186 8,704,758,787 8,903,154,942 3,229,909,219
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 4,867,174,186 8,704,758,787 3,229,909,219
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 792 1,288 1,318 478
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.