MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 33,499,014,842 16,215,783,634 39,593,143,523 44,649,320,503
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 33,499,014,842 16,215,783,634 39,593,143,523 44,649,320,503
4. Giá vốn hàng bán 20,590,647,882 61,102,204,149 47,615,173,406 48,477,947,501
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 12,908,366,960 -44,886,420,515 -8,022,029,883 -3,828,626,998
6. Doanh thu hoạt động tài chính 38,296,228 309,237,624 106,494,521 548,711,792
7. Chi phí tài chính 2,722,991,933 1,242,890,828 909,826,636 822,182,463
- Trong đó: Chi phí lãi vay 2,722,932,140 1,242,733,475 908,739,502 790,913,704
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 1,505,842,728 1,441,399,408 1,129,970,755 1,381,368,481
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 7,910,208,393 7,206,225,066 6,707,225,350 12,121,647,521
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 807,620,134 -54,467,698,193 -16,662,558,103 -17,605,113,671
12. Thu nhập khác 352,993,917 78,651,640,441 -232,891,044 76,875,078
13. Chi phí khác 67,985,719 263,646,390 1,843,697,985 9,119,393,841
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 285,008,198 78,387,994,051 -2,076,589,029 -9,042,518,763
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 1,092,628,332 23,920,295,858 -18,739,147,132 -26,647,632,434
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 5,786,283,271 6,187,215,334 14,328,045,746
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -728,608,018 -310,352,249
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 1,092,628,332 18,862,620,605 -24,926,362,466 -40,665,325,931
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1,092,628,332 18,862,620,605 -24,926,362,466 -40,665,325,931
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 52 899 -1,189 -1,939
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 52 899
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.