MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1-2013 Quý 2-2013 Quý 3-2013 Quý 4- 2013 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 64,658,028,086
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 64,658,028,086
4. Giá vốn hàng bán 62,205,126,701
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 2,452,901,385
6. Doanh thu hoạt động tài chính 755,168,147
7. Chi phí tài chính 1,298,989,778
- Trong đó: Chi phí lãi vay 1,298,989,778
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 523,062,319
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,434,009,955
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -47,962,521
12. Thu nhập khác 779,547,363
13. Chi phí khác 8,022,241
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 771,525,122
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 723,562,601
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 183,258,512
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 540,304,089
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 540,304,089
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 271
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.