MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 216,425,600,385 235,996,554,914 253,733,240,310 242,154,826,398
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 216,425,600,385 235,996,554,914 253,733,240,310 242,154,826,398
4. Giá vốn hàng bán 130,882,817,103 137,005,319,496 145,890,223,716 122,663,941,345
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 85,542,783,282 98,991,235,418 107,843,016,594 119,490,885,053
6. Doanh thu hoạt động tài chính 4,811,598,901 6,562,337,925 8,573,723,418 5,568,438,589
7. Chi phí tài chính 1,402,851,693 78,089,330 1,011,559,668 -355,766,806
- Trong đó: Chi phí lãi vay 568,553,425 406,610,959 333,410,958
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 9,720,135,249 12,928,293,685 9,009,324,022 9,402,023,831
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,452,648,969 8,695,125,836 8,040,493,784 8,875,197,936
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 69,778,746,272 83,852,064,492 98,355,362,538 107,137,868,681
12. Thu nhập khác 994,645,190 25,886,100
13. Chi phí khác -66,050,000 246,024,307 325,636,159 1,079,446,954
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 66,050,000 748,620,883 -299,750,059 -1,079,446,954
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 69,844,796,272 84,600,685,375 98,055,612,479 106,058,421,727
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 8,154,397,893 9,724,854,790 10,969,555,269 11,639,446,769
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 61,690,398,379 74,875,830,585 87,086,057,210 94,418,974,958
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 61,690,398,379 74,875,830,585 94,418,974,958
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.