MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,328,383,430
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 2,328,383,430
4. Giá vốn hàng bán 2,324,090,160
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 4,293,270
6. Doanh thu hoạt động tài chính 8,336,518 60,502 39,780 2,613,127
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 182,163,382 -1,139,225,905 135,944,599 300,659,358
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -173,826,864 1,139,286,407 -131,611,549 -298,046,231
12. Thu nhập khác 109,090,909
13. Chi phí khác 850,004,984 1,113,540,751
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -740,914,075 -1,113,540,751
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -914,740,939 25,745,656 -131,611,549 -298,046,231
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -914,740,939 25,745,656 -131,611,549 -298,046,231
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -914,740,939 25,745,656 -131,611,549
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) -76 02 -11 -25
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.