MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2022 Quý 4-2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 348,417,201,910 229,201,936,605
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2,742,245,916 1,913,192,187
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 345,674,955,994 227,288,744,418
4. Giá vốn hàng bán 240,308,523,634 149,793,382,080
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 105,366,432,360 77,495,362,338
6. Doanh thu hoạt động tài chính 4,174,862,692 3,309,439,132
7. Chi phí tài chính 4,276,678,673 3,161,200,054
- Trong đó: Chi phí lãi vay 779,656,692 1,128,419,501
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 63,896,878,746 46,957,773,504
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 10,945,552,317 12,545,845,225
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 30,422,185,316 18,139,982,687
12. Thu nhập khác 550,369,168 639,612,791
13. Chi phí khác 106,070,188 83,766,138
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 444,298,980 555,846,653
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 30,866,484,296 18,695,829,340
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 6,154,880,479 3,739,165,868
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 24,711,603,817 14,956,663,472
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 24,711,603,817 14,956,663,472
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.