MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 239,942,989,120 228,461,751,596 218,391,842,667 202,617,263,366
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 10,994,947,638 21,888,661,760 17,045,254,055 10,619,756,382
1. Tiền 10,994,947,638 11,888,661,760 17,045,254,055 10,619,756,382
2. Các khoản tương đương tiền 10,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 182,000,000,000 172,100,000,000 156,100,000,000 136,100,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 182,000,000,000 172,100,000,000 156,100,000,000 136,100,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 17,023,489,178 7,158,276,714 10,971,657,859 12,057,572,452
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 10,748,642,015 5,696,936,635 5,889,133,095 7,111,095,895
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 2,792,279,518 2,024,386,891 3,097,769,622 1,116,431,709
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 8,399,392,580 4,353,778,123 6,901,580,077 8,746,869,783
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -4,916,824,935 -4,916,824,935 -4,916,824,935 -4,916,824,935
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 27,516,304,123 20,878,670,831 29,273,730,587 42,658,057,427
1. Hàng tồn kho 27,516,304,123 20,878,670,831 29,273,730,587 42,658,057,427
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 2,408,248,181 6,436,142,291 5,001,200,166 1,181,877,105
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,395,664,501 6,275,248,781 4,972,036,718
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 12,583,680 160,893,510 29,163,448 1,181,877,105
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 159,711,542,084 158,241,313,727 161,309,037,646 164,159,298,652
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 88,695,779,905 111,629,235,855 109,191,906,255 111,827,864,265
1. Tài sản cố định hữu hình 88,695,779,905 111,629,235,855 109,191,906,255 111,827,864,265
- Nguyên giá 179,363,056,822 191,445,634,176 191,520,615,994 196,638,001,830
- Giá trị hao mòn lũy kế -90,667,276,917 -79,816,398,321 -82,328,709,739 -84,810,137,565
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá 340,000,000 340,000,000 340,000,000 340,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -340,000,000 -340,000,000 -340,000,000 -340,000,000
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 37,736,915,633 12,801,293,750 17,137,419,363 16,865,793,308
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 37,736,915,633 12,801,293,750 17,137,419,363 16,865,793,308
V. Đầu tư tài chính dài hạn 30,511,175,704 30,511,175,704 30,511,175,704 31,611,175,704
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26,811,175,704 26,811,175,704 26,811,175,704 26,811,175,704
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 3,700,000,000 3,700,000,000 3,700,000,000 4,800,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác 2,767,670,842 3,299,608,418 4,468,536,324 3,854,465,375
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,767,670,842 3,299,608,418 4,468,536,324 3,854,465,375
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 399,654,531,204 386,703,065,323 379,700,880,313 366,776,562,018
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 51,411,333,450 62,730,819,180 52,300,361,988 34,269,374,664
I. Nợ ngắn hạn 41,174,190,737 62,730,819,180 52,300,361,988 34,269,374,664
1. Phải trả người bán ngắn hạn 1,239,264,636 896,233,105 1,239,012,585 1,448,639,769
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 3,172,654,998 30,647,998 589,622,998 5,572,115,798
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3,430,038,412 7,686,552,405 11,821,729,817 1,106,907,619
4. Phải trả người lao động 1,910,094,604 876,154,733 2,507,774,114 8,928,179,710
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 284,560,959 55,000,000 271,228,600
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 1,885,441,036 36,862,295,835 20,200,611,487 2,158,878,255
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 20,000,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 9,252,136,092 16,323,935,104 15,941,610,987 14,783,424,913
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 10,237,142,713
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 10,237,142,713
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 348,243,197,754 323,972,246,143 327,400,518,325 332,507,187,354
I. Vốn chủ sở hữu 348,243,197,754 323,972,246,143 327,400,518,325 332,507,187,354
1. Vốn góp của chủ sở hữu 192,500,000,000 192,500,000,000 192,500,000,000 192,500,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 192,500,000,000 192,500,000,000 192,500,000,000 192,500,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 95,474,011,654 105,832,657,290 105,832,657,290 105,832,657,290
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 60,269,186,100 25,639,588,853 29,067,861,035 34,174,530,064
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 4,005,105,033 1,362,920,081 1,362,920,081 1,362,920,081
- LNST chưa phân phối kỳ này 56,264,081,067 24,276,668,772 27,704,940,954 32,811,609,983
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 399,654,531,204 386,703,065,323 379,700,880,313 366,776,562,018
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.