MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần The Golden Group (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 600,000,000 886,285,081 710,873,773 4,257,732,331
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 50,515,864
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 600,000,000 886,285,081 660,357,909 4,257,732,331
4. Giá vốn hàng bán 2,876,186,604 34,006,424,363 -366,752,002 5,094,923,253
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) -2,276,186,604 -33,120,139,282 1,027,109,911 -837,190,922
6. Doanh thu hoạt động tài chính 6,337,546 20,710,978 23,835,506 31,750,581
7. Chi phí tài chính 179,742,080 6,851,056,742 -499,658,254 42,909,673
- Trong đó: Chi phí lãi vay 179,742,081 229,740,801 1,432,429,823 42,909,763
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết -1,503,830,321 -1,404,819,778 -1,153,692,962 4,329,668,008
9. Chi phí bán hàng 122,240,394 345,242,775 113,045,448
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 23,065,923,716 4,898,858,598 -6,143,345,461 3,584,617,885
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -27,019,345,175 -46,376,403,816 6,195,013,395 -216,345,339
12. Thu nhập khác 2,294,948 2,000,418 10,152,304
13. Chi phí khác 25,159 2,081,978 3,016,856 361,572
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -25,159 212,970 -1,016,438 9,790,732
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -27,019,370,334 -46,376,190,846 6,193,996,957 -206,554,607
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 922,244,896 803,802,326
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -27,019,370,334 -46,376,190,846 5,271,752,061 -1,010,356,933
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -17,437,173,738 -26,255,848,116 28,146,456,261 -145,842,678
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát -9,582,196,596 -20,120,342,730 -22,874,704,200 -864,514,255
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.