MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5,429,712,000 6,710,217,321 5,879,949,257 7,186,218,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 5,429,712,000 6,710,217,321 5,879,949,257 7,186,218,000
4. Giá vốn hàng bán 2,722,416,035 3,155,036,237 3,270,432,146 3,263,884,758
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 2,707,295,965 3,555,181,084 2,609,517,111 3,922,333,242
6. Doanh thu hoạt động tài chính 3,567,005,478 11,389,203 3,655,133,271 9,355,346
7. Chi phí tài chính
- Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,529,739,270 1,803,830,741 948,167,977 1,737,636,448
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 4,744,562,173 1,762,739,546 5,316,482,405 2,194,052,140
12. Thu nhập khác 2,454,113,056 383,077,608 327,808,017 261,869,760
13. Chi phí khác 827,548,126 428,208,153 386,984,913 357,015,073
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 1,626,564,930 -45,130,545 -59,176,896 -95,145,313
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 6,371,127,103 1,717,609,001 5,257,305,509 2,098,906,827
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,414,272,846 397,500,567 1,105,439,868 471,600,012
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 4,956,854,257 1,320,108,434 4,151,865,641 1,627,306,815
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 4,956,854,257 1,320,108,434 4,151,865,641 1,627,306,815
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 869 231 728 285
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.