MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2009 Quý 1- 2010 Quý 2- 2010 Quý 3- 2010 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9,152,523,806 11,868,264,485 30,214,384,487
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 9,152,523,806 11,868,264,485 30,214,384,487
4. Giá vốn hàng bán 5,623,889,107 9,795,231,647 23,629,296,426
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 3,528,634,699 2,073,032,838 6,585,088,061
6. Doanh thu hoạt động tài chính 39,543,873 550,006,410 208,135,554
7. Chi phí tài chính 56,700,006 47,775,000 38,737,994
- Trong đó: Chi phí lãi vay 56,700,006 47,775,000 38,737,994
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 608,228,592 1,754,377,750 3,354,588,408
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 2,903,249,974 820,583,101 3,399,930,205
12. Thu nhập khác 909,091
13. Chi phí khác
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 909,091
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 2,903,249,974 820,583,101 3,400,839,296
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 205,145,775 1,576,022,318
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 2,903,249,974 615,437,326 1,824,816,978
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2,903,249,974 615,437,326 1,824,816,978
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.