MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2014 Quý 3- 2014 Quý 4- 2014 Quý 1- 2015 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 16,929,373,634 17,018,048,293 22,895,624,362
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 16,929,373,634 17,018,048,293 22,895,624,362
4. Giá vốn hàng bán 11,872,062,318 18,493,084,465 26,226,085,452
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 5,057,311,316 -1,475,036,172 -3,330,461,090
6. Doanh thu hoạt động tài chính 17,808,089 684,133,363 86,812,670
7. Chi phí tài chính 1,680,528,359 1,713,021,645 17,716,323,557
- Trong đó: Chi phí lãi vay 1,680,528,359 1,713,021,645 17,716,323,557
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 453,570,891 574,757,149 599,360,457
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,125,103,377 827,606,958 1,012,645,765
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} -2,689,342,253 -7,407,571,100
12. Thu nhập khác 6,262,227,145
13. Chi phí khác 6,262,227,145
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) -2,689,342,253 -7,407,571,100
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) -2,689,342,253 -7,407,571,100
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ -2,689,342,253 -7,407,571,100
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) -540 -1,487
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.