MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 212,470,682,840 144,530,094,685 68,231,654,378 63,615,430,591
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 24,133,800,374 12,562,609,572 8,474,234,396 1,777,208,654
1. Tiền 5,133,800,374 12,562,609,572 5,474,234,396 1,777,208,654
2. Các khoản tương đương tiền 19,000,000,000 3,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 96,155,034,578 72,939,786,104 33,280,943,171 22,123,752,578
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 96,373,607,542 73,077,036,134 25,628,211,851 17,048,201,000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 449,285,875 884,925,705 6,439,334,771 346,406,744
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 1,100,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,190,313,993 836,716,702 2,741,989,127 5,157,737,412
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,858,892,437 -1,858,892,437 -1,528,592,578 -1,528,592,578
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý 719,605
IV. Hàng tồn kho 91,429,739,094 58,351,985,621 25,917,185,731 37,368,741,644
1. Hàng tồn kho 94,688,134,112 61,610,380,639 29,896,205,856 41,347,761,769
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -3,258,395,018 -3,258,395,018 -3,979,020,125 -3,979,020,125
V.Tài sản ngắn hạn khác 752,108,794 675,713,388 559,291,080 2,345,727,715
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 752,108,794 664,898,574 559,291,080 986,915,287
2. Thuế GTGT được khấu trừ 10,814,814 70,522,527
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 1,288,289,901
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 30,219,456,431 29,948,210,407 29,698,386,654 30,161,195,913
I. Các khoản phải thu dài hạn 14,819,913,266 14,819,913,266 14,819,913,266 14,819,913,266
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 14,819,913,266 14,819,913,266 14,819,913,266 14,819,913,266
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 2,585,881,024 2,390,860,909 2,224,685,716 2,224,685,716
1. Tài sản cố định hữu hình 2,585,881,024 2,390,860,909 2,224,685,716 2,224,685,716
- Nguyên giá 7,568,610,711 7,568,610,711 7,604,874,347 7,604,874,347
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,982,729,687 -5,177,749,802 -5,380,188,631 -5,380,188,631
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 28,363,636 28,363,636 28,363,636 28,363,636
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 28,363,636 28,363,636 28,363,636 28,363,636
V. Đầu tư tài chính dài hạn 3,329,000,000 3,329,000,000 3,329,000,000 3,329,000,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 3,329,000,000 3,329,000,000 3,329,000,000 3,329,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 9,456,298,505 9,380,072,596 9,296,424,036 9,759,233,295
1. Chi phí trả trước dài hạn 9,456,298,505 9,380,072,596 9,296,424,036 9,759,233,295
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 242,690,139,271 174,478,305,092 97,930,041,032 93,776,626,504
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 168,030,480,568 95,483,402,432 19,378,108,271 16,430,053,660
I. Nợ ngắn hạn 168,030,480,568 95,483,402,432 19,378,108,271 16,430,053,660
1. Phải trả người bán ngắn hạn 107,756,346,077 56,552,293,905 6,922,782,911 10,596,040,467
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 521,533,620 1,234,252,073 412,497,741 310,496,848
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,045,773,970 1,422,870,124 3,636,163,083
4. Phải trả người lao động 67,373,486 4,562,444,524 303,322,056
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 3,473,448,704 5,315,038,406 1,866,524,633 833,303,700
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 3,818,731,725 8,284,641,526 1,611,251,476 548,784,330
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 46,800,000,000 13,650,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4,547,272,986 4,461,861,874 4,625,566,371 4,141,428,315
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 74,659,658,703 78,994,902,660 78,551,932,761 77,346,572,844
I. Vốn chủ sở hữu 74,659,658,703 78,994,902,660 78,551,932,761 77,346,572,844
1. Vốn góp của chủ sở hữu 44,050,000,000 44,050,000,000 44,050,000,000 44,050,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 44,050,000,000 44,050,000,000 44,050,000,000 44,050,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 34,730,000 34,730,000 59,410,000 59,410,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ -87,000,000 -87,000,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 28,577,356,029 28,577,356,029 29,597,022,761 28,202,342,815
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2,084,572,674 6,419,816,631 4,845,500,000 5,034,820,029
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 22,000,000
- LNST chưa phân phối kỳ này 2,084,572,674 6,419,816,631 4,845,500,000 5,012,820,029
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 242,690,139,271 174,478,305,092 97,930,041,032 93,776,626,504
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.