MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 170,105,882,399 213,174,362,278 187,518,333,126 130,431,762,496
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 22,520,595 6,077,728 5,089,793 7,023,626
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 170,083,361,804 213,168,284,550 187,513,243,333 130,424,738,870
4. Giá vốn hàng bán 144,795,073,654 179,834,043,208 155,153,328,461 101,733,692,101
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 25,288,288,150 33,334,241,342 32,359,914,872 28,691,046,769
6. Doanh thu hoạt động tài chính 13,162,504,489 17,403,044,709 13,661,859,481 12,016,165,176
7. Chi phí tài chính 1,712,653,342 6,427,137,595 3,073,770,480 7,810,092,610
- Trong đó: Chi phí lãi vay 1,480,354,727 1,260,341,083 1,335,057,274 1,448,927,711
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 39,140,353,471 56,260,360,615 51,230,189,369 49,741,128,526
9. Chi phí bán hàng 7,949,676,265 10,047,969,143 9,824,396,401 9,439,196,054
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 23,744,986,328 12,763,345,856 18,872,701,339 24,866,894,044
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 44,183,830,175 77,759,194,072 65,481,095,502 48,332,157,763
12. Thu nhập khác 162,581,193 145,211,928 136,530,819 5,042,184,932
13. Chi phí khác 21,939,636 1,120,808,444 57,906,544 1,328,188,457
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 140,641,557 -975,596,516 78,624,275 3,713,996,475
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 44,324,471,732 76,783,597,556 65,559,719,777 52,046,154,238
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,078,503,949 3,820,838,717 2,521,929,039 1,825,014,487
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -1,004,784,001 -628,275,638
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 41,245,967,783 73,967,542,840 63,037,790,738 50,849,415,389
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 45,332,428,749 70,599,996,038 61,758,245,665 51,306,173,983
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát -4,086,460,966 3,367,546,802 1,279,545,073 -456,758,594
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 363 565 495 410
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 363 565 495 410
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.