MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 343,039,237,484 258,454,657,514 323,473,536,613 290,120,437,367
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 119,931,821 175,361,113 439,023,168 74,074,072
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 342,919,305,663 258,279,296,401 323,034,513,445 290,046,363,295
4. Giá vốn hàng bán 303,414,818,195 223,384,293,567 278,844,436,690 260,438,656,347
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 39,504,487,468 34,895,002,834 44,190,076,755 29,607,706,948
6. Doanh thu hoạt động tài chính 186,951,986 1,489,136 1,829,711 11,223,698
7. Chi phí tài chính 26,295,789,523 21,344,736,130 22,324,869,009 18,104,611,809
- Trong đó: Chi phí lãi vay 26,295,789,523 21,339,725,290 21,408,964,309 18,104,611,809
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng 2,471,239,404 1,926,536,455 2,369,646,663 1,738,681,473
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 8,814,464,816 8,466,411,004 8,858,580,254 9,351,092,447
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 2,109,945,711 3,158,808,381 10,638,810,540 424,544,917
12. Thu nhập khác 272,727,272
13. Chi phí khác 334,917,009
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) -62,189,737
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 2,109,945,711 3,096,618,644 10,638,810,540 424,544,917
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 421,989,142 619,323,728 8,017,840,793 84,908,983
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 1,687,956,569 2,477,294,916 2,620,969,747 339,635,934
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1,687,956,569 2,477,294,916 339,635,934
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 29 43 45 06
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.