MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (UpCOM)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 394,236,140,999 299,208,200,030 251,436,680,754 235,961,348,226
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 2,046,815,783 3,284,974,226 8,641,318,124 1,903,768,970
1. Tiền 2,046,815,783 3,284,974,226 8,641,318,124 1,903,768,970
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 10,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 10,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 156,919,028,495 104,014,104,779 44,322,528,513 92,805,452,890
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 144,661,251,548 92,735,791,960 29,773,206,660 65,205,882,463
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 13,060,889,544 12,093,482,576 15,357,780,697 28,415,767,811
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 846,135,383 834,078,223 840,789,136 833,050,596
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,649,247,980 -1,649,247,980 -1,649,247,980 -1,649,247,980
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 197,495,334,650 161,467,233,716 183,091,012,371 120,705,973,002
1. Hàng tồn kho 197,495,334,650 161,467,233,716 183,091,012,371 120,705,973,002
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V.Tài sản ngắn hạn khác 37,764,962,071 30,441,887,309 15,381,821,746 20,546,153,364
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 18,556,928,923 16,934,403,048 3,377,791,456 17,679,723,046
2. Thuế GTGT được khấu trừ 19,208,033,148 13,507,484,261 12,004,030,290 2,866,430,318
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,596,859,101,160 1,575,404,307,022 1,544,138,811,406 1,513,964,205,315
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 1,406,942,301,139 1,389,984,819,766 1,365,058,172,998 1,341,986,415,755
1. Tài sản cố định hữu hình 1,406,942,301,139 1,389,984,819,766 1,365,058,172,998 1,341,986,415,755
- Nguyên giá 2,039,135,090,807 2,045,549,965,083 2,045,549,965,083 2,047,428,101,447
- Giá trị hao mòn lũy kế -632,192,789,668 -655,565,145,317 -680,491,792,085 -705,441,685,692
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá 152,715,000 152,715,000 152,715,000 152,715,000
- Giá trị hao mòn lũy kế -152,715,000 -152,715,000 -152,715,000 -152,715,000
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 189,916,800,021 185,419,487,256 179,080,638,408 171,977,789,560
1. Chi phí trả trước dài hạn 189,916,800,021 185,419,487,256 179,080,638,408 171,977,789,560
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,991,095,242,159 1,874,612,507,052 1,795,575,492,160 1,749,925,553,541
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 1,315,599,750,447 1,196,307,441,826 1,114,649,457,187 1,068,546,098,439
I. Nợ ngắn hạn 916,054,351,436 800,109,690,516 749,651,307,382 724,362,404,242
1. Phải trả người bán ngắn hạn 259,711,056,868 119,433,025,220 116,177,807,120 39,702,435,308
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 59,593,914,073 38,239,748,842 35,005,268,791 79,940,656,910
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6,122,308,757 2,567,838,495 9,435,314,764 10,251,163,220
4. Phải trả người lao động 4,346,486,578 4,342,613,962 4,462,437,041 4,216,230,769
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 21,228,872,210 25,361,514,578 12,997,844,269 17,960,121,495
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 2,158,273,940 1,852,305,363 1,509,676,589 3,339,895,694
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 562,893,439,010 608,312,644,056 570,062,958,808 568,951,900,846
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 399,545,399,011 396,197,751,310 364,998,149,805 344,183,694,197
1. Phải trả người bán dài hạn 13,835,055,108 29,719,077,925 50,254,920,029 50,254,920,029
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn 9,962,183,711 9,962,183,711
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 385,710,343,903 366,478,673,385 304,781,046,065 283,966,590,457
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 675,495,491,712 678,305,065,226 680,926,034,973 681,379,455,102
I. Vốn chủ sở hữu 675,495,491,712 678,305,065,226 680,926,034,973 681,379,455,102
1. Vốn góp của chủ sở hữu 578,390,000,000 578,390,000,000 578,390,000,000 578,390,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 578,390,000,000 578,390,000,000 578,390,000,000 578,390,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 7,405,713,000 7,405,713,000 7,405,713,000 7,405,713,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 59,383,458,551 59,383,458,551 59,383,458,551 59,383,458,551
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1,811,263 1,811,263 1,811,263 1,811,263
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 30,314,508,898 33,124,082,412 35,745,052,159 36,198,472,288
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 27,985,821,466 27,985,821,466 27,985,821,466 35,858,836,354
- LNST chưa phân phối kỳ này 2,328,687,432 5,138,260,946 7,759,230,693 339,635,934
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,991,095,242,159 1,874,612,507,052 1,795,575,492,160 1,749,925,553,541
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.