MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (HOSE)
 
 
 
 
   
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Quý 4- 2023 Quý 1- 2024 Tăng trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 51,977,577,190 81,253,587,555 100,261,167,882 44,147,196,544
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 51,977,577,190 81,253,587,555 100,261,167,882 44,147,196,544
4. Giá vốn hàng bán 27,799,576,199 28,562,514,400 34,094,520,638 20,413,099,351
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 24,178,000,991 52,691,073,155 66,166,647,244 23,734,097,193
6. Doanh thu hoạt động tài chính 213,757,198 192,187,056 866,071,427 585,362,867
7. Chi phí tài chính 5,422,034,923 8,649,505,352 5,179,865,236 8,317,698,682
- Trong đó: Chi phí lãi vay 5,171,384,923 4,806,205,352 5,231,981,236 5,422,498,682
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,453,024,899 1,793,369,519 2,226,459,109 1,613,065,032
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) + 24 - (25+26)} 16,516,698,367 42,440,385,340 59,626,394,326 14,388,696,346
12. Thu nhập khác 3,365,280,851
13. Chi phí khác 4,308,171 26,000 7,344,096
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 3,360,972,680 -26,000 -7,344,096
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 19,877,671,047 42,440,359,340 59,626,394,326 14,381,352,250
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,530,879,845 2,122,017,967 2,998,261,688 1,438,135,225
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 18,346,791,202 40,318,341,373 56,628,132,638 12,943,217,025
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 18,346,791,202 40,318,341,373 56,628,132,638 12,943,217,025
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 435 955 1,342 307
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.